Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Vạn Phụng Chi Vương - 29/29 Tâp FFVN


Genre: Costume Drama, Historical Fiction
Producer: Chong Wai Kin (Just Love I & II, Born Rich, Lives of Omission)
Notable: TVB 44th Anniversary Series
Episodes: 27


Cast
Jessica Hsuan
Myolie Wu
Sunny Chan
Nancy Wu
Elena Kong
Gigi Wong
Joel Chan
Macy Chan
Charmaine Li
Jessie Shum
Sire Ma
Ben Wong
 

HDTV.avi

Megaupload


01 http://www.megaupload.com/?d=1O45TTH5
02 http://www.megaupload.com/?d=KRA8Z7J0
03 http://www.megaupload.com/?d=RNUIJ7BI
04 http://www.megaupload.com/?d=CAJICL2Q
05 http://www.megaupload.com/?d=D6VEKVGY
06 http://www.megaupload.com/?d=A74HTXT1
07 http://www.megaupload.com/?d=37RNDA63
08 http://www.megaupload.com/?d=QQJQV3T6
09 http://www.megaupload.com/?d=65HX8PDZ
10 http://www.megaupload.com/?d=G9D6K1NR
11 http://www.megaupload.com/?d=3BFFZZ2A
12 http://www.megaupload.com/?d=9K069QNA
13 http://www.megaupload.com/?d=0ZJTQBFH
14 http://www.megaupload.com/?d=9C5WE7A3
15 http://www.megaupload.com/?d=0IF2YQ06
16 http://www.megaupload.com/?d=1VOAT2HU
17 http://www.megaupload.com/?d=XHMK6Q8W
18 http://www.megaupload.com/?d=ACIL4HRZ
19 http://www.megaupload.com/?d=RKEZKGUQ
20 http://www.megaupload.com/?d=BVXAP4JJ
21 http://www.megaupload.com/?d=J1OL2XCO
22 http://www.megaupload.com/?d=5I3J3HU1
23 http://www.megaupload.com/?d=LCF3YYXL
24 http://www.megaupload.com/?d=XLOAMKPM
25 http://www.megaupload.com/?d=Z7DL06QN
26 http://www.megaupload.com/?d=GKHG7YXL
27 http://www.megaupload.com/?d=VZ5PE2H4
28 http://www.megaupload.com/?d=K993OR30
29End http://www.megaupload.com/?d=RRHPV9EZ
Fileserve
01: http://www.fileserve.com/file/Ae9y22w
02: http://www.fileserve.com/file/MdtjwF5
03: http://www.fileserve.com/file/CGHqguY
04: http://www.fileserve.com/file/CgEMHQA
05: http://www.fileserve.com/file/UxbCJBs
06: http://www.fileserve.com/file/m64fF3m
07: http://www.fileserve.com/file/yZxaaN7
08: http://www.fileserve.com/file/jxwJZ6e
09: http://www.fileserve.com/file/nchKnW2
10: http://www.fileserve.com/file/X4MsEmJ
11: http://www.fileserve.com/file/gsGKVs7
12: http://www.fileserve.com/file/2J5gfn5
13: http://www.fileserve.com/file/BURmSzM
14: http://www.fileserve.com/file/jpKCwvR
15: http://www.fileserve.com/file/EtpRVTj
16: http://www.fileserve.com/file/FDJ8gpg
17: http://www.fileserve.com/file/8NWVj4s
18: http://www.fileserve.com/file/Nwv5MXa
19: http://www.fileserve.com/file/K34sDXF
20: http://www.fileserve.com/file/7GSbcpV
21: http://www.fileserve.com/file/TJhpR6F
22: http://www.fileserve.com/file/wAVyQa7
23: http://www.fileserve.com/file/2qMjYVg
24: http://www.fileserve.com/file/2JcFVN6
25: http://www.fileserve.com/file/U5GKkuM
26: http://www.fileserve.com/file/EynrwXu
27: http://www.fileserve.com/file/afAYTTT
28: http://www.fileserve.com/file/gYXFryV
29End: http://www.fileserve.com/file/mmZzJpM


http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=497671online: 

01 http://www.megavideo.com/?d=1O45TTH5
02 http://www.megavideo.com/?d=KRA8Z7J0
03 http://www.megavideo.com/?d=RNUIJ7BI
04 http://www.megavideo.com/?d=CAJICL2Q
05 http://www.megavideo.com/?d=D6VEKVGY
06 http://www.megavideo.com/?d=A74HTXT1
07 http://www.megavideo.com/?d=37RNDA63
08 http://www.megavideo.com/?d=QQJQV3T6
09 http://www.megavideo.com/?d=65HX8PDZ
10 http://www.megavideo.com/?d=G9D6K1NR
11 http://www.megavideo.com/?d=3BFFZZ2A
12 http://www.megavideo.com/?d=9K069QNA
13 http://www.megavideo.com/?d=0ZJTQBFH
14 http://www.megavideo.com/?d=9C5WE7A3
15 http://www.megavideo.com/?d=0IF2YQ06
16 http://www.megavideo.com/?d=1VOAT2HU
17 http://www.megavideo.com/?d=XHMK6Q8W
18 http://www.megavideo.com/?d=ACIL4HRZ
19 http://www.megavideo.com/?d=RKEZKGUQ
20 http://www.megavideo.com/?d=BVXAP4JJ
21 http://www.megavideo.com/?d=J1OL2XCO
22 http://www.megavideo.com/?d=5I3J3HU1
23 http://www.megavideo.com/?d=LCF3YYXL
24 http://www.megavideo.com/?d=XLOAMKPM
25 http://www.megavideo.com/?d=Z7DL06QN
26 http://www.megavideo.com/?d=GKHG7YXL
27 http://www.megavideo.com/?d=VZ5PE2H4
28 http://www.megavideo.com/?d=K993OR30
2End http://www.megavideo.com/?d=RRHPV9EZ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét