Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Bát Kỳ Tranh Bá – US Lồng tiếng 62 Tập [US L.T.] - TQ

Bát Kỳ Tranh Bá


Tập 01:
001: http://www.megaupload.com/?d=XQHQHENN
002: http://www.megaupload.com/?d=8ILAA2WS
003: http://www.megaupload.com/?d=UTI6ISU2
004: http://www.megaupload.com/?d=BVTFJWEG
005: http://www.megaupload.com/?d=2ZJQFGNG
Tập 02:
001: http://www.megaupload.com/?d=ROQRDEY9
002: http://www.megaupload.com/?d=1VMRHGSF
003: http://www.megaupload.com/?d=T9PQCKWU
004: http://www.megaupload.com/?d=ZXCPKORN
005: http://www.megaupload.com/?d=R2Y0BDCG
Tập 03:
001: http://www.megaupload.com/?d=S99I6FXU
002: http://www.megaupload.com/?d=ZLD49TOD
003: http://www.megaupload.com/?d=3JZLGQ65
004: http://www.megaupload.com/?d=BVTVU8HK
005: http://www.megaupload.com/?d=BAHTEL02
Tập 04:
001: http://www.megaupload.com/?d=7QU99URD
002: http://www.megaupload.com/?d=MJV12H9B
003: http://www.megaupload.com/?d=13EMGP1C
004: http://www.megaupload.com/?d=9NXK6WGO
005: http://www.megaupload.com/?d=NX33DTKY
Tập 05:
001: http://www.megaupload.com/?d=1OZ76LZ2
002: http://www.megaupload.com/?d=JA6NJM4A
003: http://www.megaupload.com/?d=CSTX12K6
004: http://www.megaupload.com/?d=KMV1FEHO
005: http://www.megaupload.com/?d=NPR29SLD
Tập 06:
001: http://www.megaupload.com/?d=G6IMZM6B
002: http://www.megaupload.com/?d=M6MIWV6X
003: http://www.megaupload.com/?d=9U61MHXI
004: http://www.megaupload.com/?d=A5F3SS85
005: http://www.megaupload.com/?d=SVCLYMOJ
Tập 07:
001: http://www.megaupload.com/?d=M4WQXKRD
002: http://www.megaupload.com/?d=1Q8G1SFH
003: http://www.megaupload.com/?d=FC40TZ8B
004: http://www.megaupload.com/?d=4Z7I8QBB
005: http://www.megaupload.com/?d=V1022ZPG
Tập 08:
001: http://www.megaupload.com/?d=CWMYZGJ8
002: http://www.megaupload.com/?d=J3MG2MCJ
003: http://www.megaupload.com/?d=8JXARM1B
004: http://www.megaupload.com/?d=E49K75CN
005: http://www.megaupload.com/?d=O9QGTH2G
Tập 09:
001: http://www.megaupload.com/?d=CC75T6GX
002: http://www.megaupload.com/?d=GBV6EQFG
003: http://www.megaupload.com/?d=HHC9EFZK
004: http://www.megaupload.com/?d=5HXKJA07
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=WF9R6UTZ
002: http://www.megaupload.com/?d=INTBOAT9
003: http://www.megaupload.com/?d=2IO36R3D
004: http://www.megaupload.com/?d=AWJV46F2
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=QT208WA8
002: http://www.megaupload.com/?d=JG37E3EI
003: http://www.megaupload.com/?d=F8GGNPZ5
Tập 12:
001: http://www.megaupload.com/?d=PYYMV15R
002: http://www.megaupload.com/?d=2IJM02ZR
003: http://www.megaupload.com/?d=GJ59DJEA
Tập 13:
001: http://www.megaupload.com/?d=Y4T17XC8
002: http://www.megaupload.com/?d=OYAIOAXG
003: http://www.megaupload.com/?d=R5KT5H4A
004: http://www.megaupload.com/?d=F5UXSONQ
Tập 14:
001: http://www.megaupload.com/?d=RPBULVIK
002: http://www.megaupload.com/?d=6W8PGTCS
003: http://www.megaupload.com/?d=8Z17WT4V
004: http://www.megaupload.com/?d=O8WP0Y0E
Tập 15:
001: http://www.megaupload.com/?d=MICO50XR
002: http://www.megaupload.com/?d=BAES0OO9
003: http://www.megaupload.com/?d=ROB6AOIO
004: http://www.megaupload.com/?d=9QDCCEQ8
Tập 16:
001: http://www.megaupload.com/?d=VWRK4LMF
002: http://www.megaupload.com/?d=DZ86MTF6
003: http://www.megaupload.com/?d=OULY69EO
Tập 17:
001: http://www.megaupload.com/?d=PPIDE10O
002: http://www.megaupload.com/?d=8WEAVJY4
003: http://www.megaupload.com/?d=Y6Z8TDWK
004: http://www.megaupload.com/?d=A273LKHI
005: http://www.megaupload.com/?d=IA0RXY0U
Tập 18:
001: http://www.megaupload.com/?d=XSZEFQA6
002: http://www.megaupload.com/?d=TXI7G6JJ
003: http://www.megaupload.com/?d=N41OA2CL
004: http://www.megaupload.com/?d=J8DW3ELP
005: http://www.megaupload.com/?d=7FW2ZZZE
Tập 19:
001: http://www.megaupload.com/?d=L1YZXJL0
002: http://www.megaupload.com/?d=M8X5H177
003: http://www.megaupload.com/?d=2QHDGM70
004: http://www.megaupload.com/?d=8N5840WS
005: http://www.megaupload.com/?d=G5QB3SUO
Tập 20:
001: http://www.megaupload.com/?d=YBQ8KLYS
002: http://www.megaupload.com/?d=I6Q54VCM
003: http://www.megaupload.com/?d=KNPQYTM0
004: http://www.megaupload.com/?d=LR57TA1F
005: http://www.megaupload.com/?d=87LBFMXF
Tập 21:
001: http://www.megaupload.com/?d=7T1QQY5A
002: http://www.megaupload.com/?d=29G8SC0S
003: http://www.megaupload.com/?d=KG8EVM6H
004: http://www.megaupload.com/?d=G4QGKZJY
005: http://www.megaupload.com/?d=HFFRGRQV
Tập 22:
001: http://www.megaupload.com/?d=4GO9YO20
002: http://www.megaupload.com/?d=W16CE2IN
003: http://www.megaupload.com/?d=01EO8O5X
004: http://www.megaupload.com/?d=H9LCA2D1
005: http://www.megaupload.com/?d=ZX1FER6Q
Tập 23:
001: http://www.megaupload.com/?d=IHP3C0EV
002: http://www.megaupload.com/?d=P741Q2XR
003: http://www.megaupload.com/?d=UGXVD5UG
004: http://www.megaupload.com/?d=3DS8M8XG
005: http://www.megaupload.com/?d=7ZPCRIBH
Tập 24:
001: http://www.megaupload.com/?d=38NXVSSV
002: http://www.megaupload.com/?d=M4KS2NBW
003: http://www.megaupload.com/?d=36NS4CAK
004: http://www.megaupload.com/?d=QIF0HEUC
005: http://www.megaupload.com/?d=Q466RJ0G
Tập 25:
001: http://www.megaupload.com/?d=GRGPUB5B
002: http://www.megaupload.com/?d=8HEA0SMX
003: http://www.megaupload.com/?d=WDP4F61C
004: http://www.megaupload.com/?d=N0L2WM1J
005: http://www.megaupload.com/?d=ZZTJ21L0
Tập 26:
001: http://www.megaupload.com/?d=IDXLBH72
002: http://www.megaupload.com/?d=CT4JPCKM
003: http://www.megaupload.com/?d=J7V8T4L2
004: http://www.megaupload.com/?d=UMF1Y1R0
005: http://www.megaupload.com/?d=IJXXASQC
Tập 27:
001: http://www.megaupload.com/?d=BL1IRNNK
002: http://www.megaupload.com/?d=XT7G5QUH
003: http://www.megaupload.com/?d=4YQEZ4IB
004: http://www.megaupload.com/?d=T8BKLARB
005: http://www.megaupload.com/?d=GCOEFLVA
Tập 28:
001: http://www.megaupload.com/?d=DY7Q1H9W
002: http://www.megaupload.com/?d=ZCIF1N3B
003: http://www.megaupload.com/?d=P0UUSQMF
004: http://www.megaupload.com/?d=KEUC3ZFI
005: http://www.megaupload.com/?d=B4DLZR53
Tập 29:
001: http://www.megaupload.com/?d=N6TZ3HQP
002: http://www.megaupload.com/?d=6JB2BMX7
003: http://www.megaupload.com/?d=L0DGINZU
004: http://www.megaupload.com/?d=E6VW5WPI
005: http://www.megaupload.com/?d=0HLT9NI7
Tập 30:
001: http://www.megaupload.com/?d=9QYHJ2W2
002: http://www.megaupload.com/?d=W46LOZ5G
003: http://www.megaupload.com/?d=HUQE7LZ5
004: http://www.megaupload.com/?d=4DVGHH3G
005: http://www.megaupload.com/?d=UMQ1SWS7
Tập 31:
001: http://www.megaupload.com/?d=3E293ANV
002: http://www.megaupload.com/?d=XM4MF0TG
003: http://www.megaupload.com/?d=I0MQM3EL
004: http://www.megaupload.com/?d=NSFJE4S3
005: http://www.megaupload.com/?d=YV4TMJB7
Tập 32:
001: http://www.megaupload.com/?d=0SUC3J7C
002: http://www.megaupload.com/?d=HC8S79RI
003: http://www.megaupload.com/?d=ZHWS4AO6
004: http://www.megaupload.com/?d=BNP81GI0
005: http://www.megaupload.com/?d=XYXCKVQ2
Tập 33&34: http://www.megaupload.com/?d=64SF2CKC
Tập 35&36: http://www.megaupload.com/?d=JJWRAMDI
Tập 37&38: http://www.megaupload.com/?d=JGCX746T
Tập 39&40: http://www.megaupload.com/?d=MVHCF727
Tập 41&42: http://www.megaupload.com/?d=G9L7EHLG
Tập 43&44: http://www.megaupload.com/?d=RS8P3MLO
Tập 45&46: http://www.megaupload.com/?d=VIMJA4NJ
Tập 47&48: http://www.megaupload.com/?d=BXJDR2MN
Tập 49&50: http://www.megaupload.com/?d=3SV7ESN6
Tập 51&52: http://www.megaupload.com/?d=CIBY7L0N
Tập 53&54: http://www.megaupload.com/?d=1QJCLFCH
Tập 55&56: http://www.megaupload.com/?d=69LKPC4O
Tập 57&58: http://www.megaupload.com/?d=WGZIK68P
Tập 59&60: http://www.megaupload.com/?d=SK6USMVR
Tập 61&62: http://www.megaupload.com/?d=IDL5FRHT
END


ThaiBaoA
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=47360

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét