Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Song Đức Nữ Vương - HDTVrip 62/62 tập USLT -HQ

Cast :

Lee Yo Won as Princess Duk Man / later Queen Seon Duk
Nam Ji Hyun as Young Princess Duk Man
Ko Hyun Jung as Lady Mi Shil
UEE as young Mi Shil
Uhm Tae Woong as Kim Yoo Shin
Lee Hyun Woo as young Kim Yoo Shin01) http://www.megaupload.com/?d=POGZ5JH6
02) http://www.megaupload.com/?d=HJNT2W8S
03) http://www.megaupload.com/?d=S38QIG5B
04) http://www.megaupload.com/?d=0FVZLWDX
05) http://www.megaupload.com/?d=L7O2QD3A
06) http://www.megaupload.com/?d=ERXS32MF
07) http://www.megaupload.com/?d=4MQT02JM
08) http://www.megaupload.com/?d=MK77SYFI
09) http://www.megaupload.com/?d=A81VGN2S
10) http://www.megaupload.com/?d=MIVI6OZY
11) http://www.megaupload.com/?d=OKPKFK2O
12) http://www.megaupload.com/?d=75ZFY2S0
13) http://www.megaupload.com/?d=4YYPGEM9
14) http://www.megaupload.com/?d=X524P8JQ
15) http://www.megaupload.com/?d=RJO0UH9Z
16) http://www.megaupload.com/?d=WV6AVKZE
17) http://www.megaupload.com/?d=LQ5V4OG2
Xong Phần I

Phần II

18) http://www.megaupload.com/?d=9WG9HGBR
19) http://www.megaupload.com/?d=E658VSC8
20) http://www.megaupload.com/?d=ET7CV5J4
21) http://www.megaupload.com/?d=5EU3N8YU
22) http://www.megaupload.com/?d=CFHMJ1FL
23) http://www.megaupload.com/?d=U7WYV1FZ
24) http://www.megaupload.com/?d=MG61XIER
25) http://www.megaupload.com/?d=3RCA36IU
26) http://www.megaupload.com/?d=LQ9CL4I1
27) http://www.megaupload.com/?d=84PUUNZK
28) http://www.megaupload.com/?d=VLM5YS8D
29) http://www.megaupload.com/?d=69OT78XU
30) http://www.megaupload.com/?d=8PJ50G58
31) http://www.megaupload.com/?d=O2HIAKGH
32) http://www.megaupload.com/?d=28Q44P8O
33) http://www.megaupload.com/?d=M6NGAR87
34) http://www.megaupload.com/?d=G9VRN4A8
35) http://www.megaupload.com/?d=4GZH8URX
36) http://www.megaupload.com/?d=F6X5CXV4
37) http://www.megaupload.com/?d=1E0TPQOT

Xong Phần II

Phần 3
38) http://www.megaupload.com/?d=FO9737AY
39) http://www.megaupload.com/?d=1MVMACS0
40) http://www.megaupload.com/?d=KGVRRS79
41) http://www.megaupload.com/?d=ALH06OAK
42) http://www.megaupload.com/?d=YTDXPMYZ
43) http://www.megaupload.com/?d=CSWA5PR6
44) http://www.megaupload.com/?d=XJAFMYW2
45) http://www.megaupload.com/?d=L3SC0B7G
46) http://www.megaupload.com/?d=OI7VN2N2
47) http://www.megaupload.com/?d=I3ZYJLUC
48) http://www.megaupload.com/?d=F2INRVIP
49) http://www.megaupload.com/?d=00IF2J5F
50) http://www.megaupload.com/?d=HLM67N9D
51) http://www.megaupload.com/?d=6GH6NQCW
52) http://www.megaupload.com/?d=TQTUWL8D
53) http://www.megaupload.com/?d=LWWZM4X6
54) http://www.megaupload.com/?d=ZI8N43RX
55) http://www.megaupload.com/?d=E9OIKXAK
56) http://www.megaupload.com/?d=DHYSHVX0
57) http://www.megaupload.com/?d=O5L8YWS3
58) http://www.megaupload.com/?d=Z8HYS9FH
59) http://www.megaupload.com/?d=LGVULLRY
60) http://www.megaupload.com/?d=KKFBDTDA
61) http://www.megaupload.com/?d=Y0YRTRBW
62) http://www.megaupload.com/?d=LIXKXWD2

The End

by bro Tình Buồn
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=ZYP3ONMM
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=89PYJ7YU
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=TRVA31ZL
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=A5R4I2CY
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=72PPDV8E
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=SGZDH1FP
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=PAGELFH6
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=V4JJI6WQ
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=SCCQIMOK
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=N12CPN3C
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=918KB3NC
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=TYSYFJCL
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=XO27LVUW
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=Q3PI9N9K
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=MT23PKSX
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=1NVZKBK9
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=ZO2I1PNF
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=Q3PI9N9K
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=MT23PKSX
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=1NVZKBK9
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=ZO2I1PNF

Hết Phần 1
Phần 2
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=AOZ13PRJ
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=2DZKTKOQ
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=GN48H8KA
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=WVRQMMR3
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=XFIZAWT6
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=3GHGPDRU
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=L84O2HLH
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=DEGZR9IF
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=XSTU8O6P
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=MAZ37GBA
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=US5R66WL
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=IIDSF9YD
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=WFOXT4LS
Tập 31: http://www.megaupload.com/?d=MXEO4HGX
Tập 32: http://www.megaupload.com/?d=TGPES8O0
Tập 33: http://www.megaupload.com/?d=2RT9ZHN7
Tập 34: http://www.megaupload.com/?d=YWQ61C1N
Tập 35: http://www.megaupload.com/?d=YWQ61C1N
Tập 36: http://www.megaupload.com/?d=Q2QGSPBX
Tập 37: http://www.megaupload.com/?d=9Q5ZJD8T
Hết Phần 2

Phần 3

Tập 38: http://www.megaupload.com/?d=5LU43416
Tập 39: http://www.megaupload.com/?d=GBBWJ2AH
Tập 40: http://www.megaupload.com/?d=8520H3CA
Tập 41: http://www.megaupload.com/?d=3WYHOUDY
Tập 42: http://www.megaupload.com/?d=WEU5EHM5
Tập 44: http://www.megaupload.com/?d=KVG1XTP6
Tập 45: http://www.megaupload.com/?d=74KUTP04
Tập 46: http://www.megaupload.com/?d=2LZXACMR
Tập 47: http://www.megaupload.com/?d=UY26X1YH
Tập 48: http://www.megaupload.com/?d=DQ1SKRUK
Tập 49: http://www.megaupload.com/?d=YYX4IFI5

Long1999
01) http://www.megaupload.com/?d=H9V1KCAU
02) http://www.megaupload.com/?d=A8O412VP
03) http://www.megaupload.com/?d=4NMDDIFU
04) http://www.megaupload.com/?d=YTDCEZAW
05) http://www.megaupload.com/?d=T2KSZBCZ
06) http://www.megaupload.com/?d=OIS1RM3N
07) http://www.megaupload.com/?d=6SX5I5Q4
08) http://www.megaupload.com/?d=P3GPXJCU
09) http://www.megaupload.com/?d=S2NG5NOS
10) http://www.megaupload.com/?d=56ALA44O
11) http://www.megaupload.com/?d=M8DYPT6U
12) http://www.megaupload.com/?d=9G2IWONE
13) http://www.megaupload.com/?d=TDF05NI5
14) http://www.megaupload.com/?d=ED8THGFJ
15) http://www.megaupload.com/?d=H3J3I201
16) http://www.megaupload.com/?d=GAL9Y1UB
17) http://www.megaupload.com/?d=7BWQJJO4
Ngtthuy

Link folder :

http://hotfile.com/list/238143/64e19dc

http://www.midupload.com/jennythuy/959/SongDucNuVuong

01.1: http://hotfile.com/dl/22554341/5777a...1.avi.001.html
01.2: http://hotfile.com/dl/22554486/dcb82...1.avi.002.html
02.1: http://hotfile.com/dl/22728388/d4fa5...2.avi.001.html
02.2: http://hotfile.com/dl/22728483/30d8c...2.avi.002.html
03.1: http://hotfile.com/dl/22723051/df627...3.avi.001.html
03.2: http://hotfile.com/dl/22723120/00f3c...3.avi.002.html
04.1: http://hotfile.com/dl/22728882/db954...4.avi.001.html
04.2: http://hotfile.com/dl/22728971/85f77...4.avi.002.html
05.1: http://hotfile.com/dl/22734791/74468...5.avi.001.html
05.2: http://hotfile.com/dl/22734879/e32d5...5.avi.002.html
06.1: http://hotfile.com/dl/22777896/0630e...6.avi.001.html
06.2: http://hotfile.com/dl/22778032/c3e8b...6.avi.002.html
07.1: http://hotfile.com/dl/22779617/a9f7e...7.avi.001.html
07.2: http://hotfile.com/dl/22780112/e96a2...7.avi.002.html
08.1: http://hotfile.com/dl/22780396/ac33d...8.avi.001.html
08.2: http://hotfile.com/dl/22781196/e08a5...8.avi.002.html
09.1: http://hotfile.com/dl/22799117/c7737...9.avi.001.html
09.2: http://hotfile.com/dl/22800087/97748...9.avi.002.html
10.1: http://hotfile.com/dl/22804681/dcbb2...0.avi.001.html
10.2: http://hotfile.com/dl/22805223/811d3...0.avi.002.html
11.1: http://hotfile.com/dl/22939144/52175...1.avi.001.html
11.2: http://hotfile.com/dl/22939422/56650...1.avi.002.html
12.1: http://hotfile.com/dl/22921821/b5c9f...2.avi.001.html
12.2: http://hotfile.com/dl/22921875/0bd13...2.avi.002.html
13.1: http://hotfile.com/dl/22935814/e3da7...3.avi.001.html
13.2: http://hotfile.com/dl/22935928/f09a6...3.avi.002.html
14.1: http://hotfile.com/dl/22944611/18679...4.avi.001.html
14.2: http://hotfile.com/dl/22945103/03d7e...4.avi.002.html
15.1: http://hotfile.com/dl/22947135/6c2c8...5.avi.001.html
15.2: http://hotfile.com/dl/22947199/f5947...5.avi.002.html
16.1: http://hotfile.com/dl/22957463/04619...6.avi.001.html
16.2: http://hotfile.com/dl/22957554/62f91...6.avi.002.html
17.1: http://hotfile.com/dl/22951048/b0256...7.avi.001.html
17.2: http://hotfile.com/dl/22951631/44e44...7.avi.002.html
18.1: http://hotfile.com/dl/32972920/44a39...8.avi.001.html
18.2: http://hotfile.com/dl/32973910/6d07a...8.avi.002.html
19.1: http://hotfile.com/dl/32973819/3ba21...9.avi.001.html
19.2: http://hotfile.com/dl/32973768/52e1c...9.avi.002.html
20.1: http://hotfile.com/dl/32976004/bab66...0.avi.001.html
20.2: http://hotfile.com/dl/32977983/8635d...0.avi.002.html
21.1: http://hotfile.com/dl/33043523/3b07f...1.avi.001.html
21.2: http://hotfile.com/dl/33043428/ec38c...1.avi.002.html
22.1: http://hotfile.com/dl/33033861/cf721...2.avi.001.html
22.2: http://hotfile.com/dl/33035324/1a9dc...2.avi.002.html
23.1: http://hotfile.com/dl/33039876/6fbd6...3.avi.001.html
23.2: http://hotfile.com/dl/33042935/0a887...3.avi.002.html
24.1: http://hotfile.com/dl/33201953/99a1b...4.avi.001.html
24.2: http://hotfile.com/dl/33201798/02a37...4.avi.002.html
25.1: http://hotfile.com/dl/33298219/512a7...5.avi.001.html
25.2: http://hotfile.com/dl/33297418/b9574...5.avi.002.html
26.1: http://hotfile.com/dl/33371809/b5fa5...6.avi.001.html
26.2: http://hotfile.com/dl/33368940/726ca...6.avi.002.html
27.1: http://hotfile.com/dl/33375773/e748e...7.avi.001.html
27.2: http://hotfile.com/dl/33375468/445c3...7.avi.002.html
28.1: http://hotfile.com/dl/33377373/ad52a...8.avi.001.html
28.2: http://hotfile.com/dl/33377168/9a4b9...8.avi.002.html
29.1: http://hotfile.com/dl/33379516/5c0df...9.avi.001.html
29.2: http://hotfile.com/dl/33379204/9f69c...9.avi.002.html
30.1: http://hotfile.com/dl/33382264/7fa93...0.avi.001.html
30.2: http://hotfile.com/dl/33382081/1bbe0...0.avi.002.html
31.1: http://hotfile.com/dl/33384336/8b844...1.avi.001.html
31.2: http://hotfile.com/dl/33385541/4d143...1.avi.002.html


01 : http://www.midupload.com/d2kuml1bhmlx
02 : http://www.midupload.com/2hcfz7bb1qdn
03 : http://www.midupload.com/tbkepo007443
04 : http://www.midupload.com/x1ys59hsvvb6
05 : http://www.midupload.com/a65fajjcr0pt
06 : http://www.midupload.com/gcibtm75wlmh
07 : http://www.midupload.com/w7xqx86duw9e
08 : http://www.midupload.com/7x22zzlrq2vl
09 : http://www.midupload.com/zxoqhatfs3z0
10 : http://www.midupload.com/3jae2uf6sn2s
11 : http://www.midupload.com/pi1ss6ch66oo
12 : http://www.midupload.com/ci25c7llc7rm
13 : http://www.midupload.com/z146c13ynoiy
14 : http://www.midupload.com/0yz5ix9ej63x
15 : http://www.midupload.com/wkvnek33bkfr
16 : http://www.midupload.com/qwvy5l8iln1i
17 : http://www.midupload.com/pw8q68105fav
18.1: http://www.midupload.com/c62cib6ibsjt
18.2: http://www.midupload.com/tgq4dgw3jggn
19.1: http://www.midupload.com/t8j3bh1twdj9
19.2: http://www.midupload.com/4b7z15dohaxu
20.1: http://www.midupload.com/stq8n2dn9jw8
20.2: http://www.midupload.com/km8eativ5z3t
21.1: http://www.midupload.com/m0uhwjxi5s9z
21.2: http://www.midupload.com/j3tp0h6lz52b
22.1: http://www.midupload.com/n2l9si5eao8g
22.2: http://www.midupload.com/nred5ob7q3ot
23.1: http://www.midupload.com/22gydkhgkuq5
23.2: http://www.midupload.com/y62vbfpqebiu
24.1: http://www.midupload.com/mfq6mx3uls1x
24.2: http://www.midupload.com/zfdgfvfmg798
25.1: http://www.midupload.com/erz1yoe4z6m4
25.2: http://www.midupload.com/ckkj6oaubodz
26.1: http://www.midupload.com/0kwi5wnzpzjm
26.2: http://www.midupload.com/aafvn6w20jlt
27.1: http://www.midupload.com/ake63rtz6mw1
27.2: http://www.midupload.com/2aqx6awu6yyc
28.1: http://www.midupload.com/qw46gev1odwz
28.2: http://www.midupload.com/585rfke23ga1
29.1: http://www.midupload.com/vqanp0r9vcz1
29.2: http://www.midupload.com/dghwmi17lyrb
30.1: http://www.midupload.com/mw7bxd5ppvp5
30.2: http://www.midupload.com/9c2pwm2xdee4
31.1: http://www.midupload.com/mm4evx33edgg
31.2: http://www.midupload.com/j5t1aoym7pp5

BigNick
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=256598

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét