Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Đông Phương Bá Chủ 32 tập END

Đông Phương Bá Chủ
''Strange East Hegemon''

Đông Phương Bá Chủ
''Strange East Hegemon''Upload Informations :
Phim dạng : DVD Rip
Phim dai : 32 tập
Link size : 440MB
Host : Megaupload
US Lồng Tiếng


Main Characters :
Huang Weide
Huo Siyan
Hong Xin
Xu Shaoqiang
Liu Kaiwei
Weng Hong


Tập 01: http://www.megaupload.com/?d=CFKTDIRT
Tập 02: http://www.megaupload.com/?d=K2IFBDCX
Tập 03: http://www.megaupload.com/?d=RBC6XT2R
Tập 04: http://www.megaupload.com/?d=WZEI34Q8
Tập 05: http://www.megaupload.com/?d=RDSVRBQK
Tập 06: http://www.megaupload.com/?d=K39MHQK1
Tập 07: http://www.megaupload.com/?d=HQY92O39
Tập 08: http://www.megaupload.com/?d=ATJM0YPQ
Tập 09: http://www.megaupload.com/?d=0LKVTGFU
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=PBJ64OAR
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=2O50RUZV
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=M8H0MEU9
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=ARZTNKN8
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=JSBD493E
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=S2PL403A
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=C06TVHF0
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=M32KH4EE
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=WEDKQNZO
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=35VIA73W
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=VALT6BCC
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=BS68XRFL
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=K1XCD7V9
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=B5I4JAH1
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=087TKOM4
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=6KNASA98
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=UCHK89UZ
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=AKSQ48NU
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=E4FK1BCI
Tâp 29: http://www.megaupload.com/?d=839SHRE3
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=9K5ULDQW
Tập 31: http://www.megaupload.com/?d=974BM936
Tập 32 END: http://www.megaupload.com/?d=789PMMX7

----------------------------------------------------------------------------------------

BIGNICK UPLOAD 1-30 Tập

 Tập 1
1) http://www.megaupload.com/?d=YPOIGZSF
2) http://www.megaupload.com/?d=6UPYGBBL
3) http://www.megaupload.com/?d=6X7OI4AJ
4) http://www.megaupload.com/?d=R61GE7K0
5) http://www.megaupload.com/?d=IB0S7T7T
Tập 2
1) http://www.megaupload.com/?d=62C0LRDF
2) http://www.megaupload.com/?d=AHZFS240
3) http://www.megaupload.com/?d=43SGHEFE
4) http://www.megaupload.com/?d=G61JNN7M
5) http://www.megaupload.com/?d=RZCIKHMQ
Tập 3
1) http://www.megaupload.com/?d=T7J7Z5PA
2) http://www.megaupload.com/?d=DMPHWHE8
3) http://www.megaupload.com/?d=2SGVSGUL
4) http://www.megaupload.com/?d=C59YDDEW
5) http://www.megaupload.com/?d=682SDZ8R
Tập 4
1) http://www.megaupload.com/?d=KAX1MEOY
2) http://www.megaupload.com/?d=7L7TYISJ
3) http://www.megaupload.com/?d=5YAY3BKO
4) http://www.megaupload.com/?d=HAEH7GX0
5) http://www.megaupload.com/?d=098WI1LW
Tập 5
1) http://www.megaupload.com/?d=GN9KO23X
2) http://www.megaupload.com/?d=I0HERJ5J
3) http://www.megaupload.com/?d=HS53P55F
4) http://www.megaupload.com/?d=S7XDUR0R
5) http://www.megaupload.com/?d=BNX26FD6
Tập 6
1) http://www.megaupload.com/?d=E4FP7BNM
2) http://www.megaupload.com/?d=G380UD3E
3) http://www.megaupload.com/?d=P9VOXKL0
4) http://www.megaupload.com/?d=WMTGPMMJ
5) http://www.megaupload.com/?d=IS5OM5NE
Tập 7
1) http://www.megaupload.com/?d=LV65TFXO
2) http://www.megaupload.com/?d=2UG4Z1J2
3) http://www.megaupload.com/?d=X58ADO9N
4) http://www.megaupload.com/?d=PI9IGXLN
5) http://www.megaupload.com/?d=PPEYLRBO
Tập 8
1) http://www.megaupload.com/?d=75DMUM1L
2) http://www.megaupload.com/?d=MYMQFHRB
3) http://www.megaupload.com/?d=XK18XPX0
4) http://www.megaupload.com/?d=YC7KJQ8C
5) http://www.megaupload.com/?d=NMN21Y99
Tập 9
1) http://www.megaupload.com/?d=C1F5FYB4
2) http://www.megaupload.com/?d=CL4S5Z8I
3) http://www.megaupload.com/?d=QU9WROJU
4) http://www.megaupload.com/?d=7BZEXUZD
5) http://www.megaupload.com/?d=73B3PPEF
Tập 10
1) http://www.megaupload.com/?d=RSVBI3JY
2) http://www.megaupload.com/?d=9M8OMC60
3) http://www.megaupload.com/?d=0I2FS7XQ
4) http://www.megaupload.com/?d=7NSGR6CV
5) http://www.megaupload.com/?d=BRDAPJD4
Tập 11
1) http://www.megaupload.com/?d=4VQ013QP
2) http://www.megaupload.com/?d=88YWSWB9
3) http://www.megaupload.com/?d=EP0B4LVH
4) http://www.megaupload.com/?d=61EZQYZE
5) http://www.megaupload.com/?d=M5YQXYDT
Tập 12
1) http://www.megaupload.com/?d=ME3258QW
2) http://www.megaupload.com/?d=KB12AUFL
3) http://www.megaupload.com/?d=PCIV13SQ
4) http://www.megaupload.com/?d=3CR3DE2K
5) http://www.megaupload.com/?d=FV0NS912
Tập 13
1) http://www.megaupload.com/?d=TNPI7PQ3
2) http://www.megaupload.com/?d=0DXBUVAG
3) http://www.megaupload.com/?d=94CQCGSO
4) http://www.megaupload.com/?d=ZUE6UHAY
5) http://www.megaupload.com/?d=HMYA2MHS
Tập 14
1) http://www.megaupload.com/?d=1XQ2R6OE
2) http://www.megaupload.com/?d=3YO66AYK
3) http://www.megaupload.com/?d=QSC0XQEP
4) http://www.megaupload.com/?d=TYA669CK
5) http://www.megaupload.com/?d=9BBJNQWE
Tập 15
1) http://www.megaupload.com/?d=VOY5TN8L
2) http://www.megaupload.com/?d=AKLV1H3O
3) http://www.megaupload.com/?d=GXNG7NK9
4) http://www.megaupload.com/?d=S1DSSYFE
5) http://www.megaupload.com/?d=ZN9AC5P9
Tập 16
1) http://www.megaupload.com/?d=ZHY0QZ1B
2) http://www.megaupload.com/?d=ONDDZSN2
3) http://www.megaupload.com/?d=RBDVLWHT
4) http://www.megaupload.com/?d=3I4075UC
5) http://www.megaupload.com/?d=HAQ07AVA
Tập 17
1) http://www.megaupload.com/?d=PRR0RJ4B
2) http://www.megaupload.com/?d=NNNGDZRU
3) http://www.megaupload.com/?d=6OMSVAKR
4) http://www.megaupload.com/?d=11H4O53K
5) http://www.megaupload.com/?d=CF4KBFLC
Tập 18
1) http://www.megaupload.com/?d=XX9YV01P
2) http://www.megaupload.com/?d=XBQJ27O0
3) http://www.megaupload.com/?d=VYLB46NY
4) http://www.megaupload.com/?d=NXR0SAF9
5) http://www.megaupload.com/?d=C0XFP672
Tập 19
1) http://www.megaupload.com/?d=JMF4SO27
2) http://www.megaupload.com/?d=TPHCEVK9
3) http://www.megaupload.com/?d=ZB2HFY6L
4) http://www.megaupload.com/?d=359RQKEY
5) http://www.megaupload.com/?d=PJZ2LDVV
Tập 20
1) http://www.megaupload.com/?d=SGPO7ILU
2) http://www.megaupload.com/?d=KBZ0SA25
3) http://www.megaupload.com/?d=69MAQS8I
4) http://www.megaupload.com/?d=Q05OXHOQ
5) http://www.megaupload.com/?d=OIO52R9Z
Tập 21
1) http://www.megaupload.com/?d=590AM9HE
2) http://www.megaupload.com/?d=9F3YAMGI
3) http://www.megaupload.com/?d=JE6ER47Q
4) http://www.megaupload.com/?d=OSUFCDHJ
5) http://www.megaupload.com/?d=C0SXFV3R
Tập 22
1) http://www.megaupload.com/?d=QS7BNTKZ
2) http://www.megaupload.com/?d=59CY00A3
3) http://www.megaupload.com/?d=XDP01BUE
4) http://www.megaupload.com/?d=XJLE2BCM
5) http://www.megaupload.com/?d=Y2OFD8CL
Tập 23
1) http://www.megaupload.com/?d=XW1RRSMI
2) http://www.megaupload.com/?d=N8ZPIGTO
3) http://www.megaupload.com/?d=90A4ZFP7
4) http://www.megaupload.com/?d=4S67VIM4
5) http://www.megaupload.com/?d=KBS6WVLE
Tập 24
1) http://www.megaupload.com/?d=T9RC6LWO
2) http://www.megaupload.com/?d=HHI74AIQ
3) http://www.megaupload.com/?d=DWTCUFO9
4) http://www.megaupload.com/?d=8PTIAKOG
5) http://www.megaupload.com/?d=X7XBVHDW
Tập 25
1) http://www.megaupload.com/?d=5TICBUKG
2) http://www.megaupload.com/?d=ZSVFV1U0
3) http://www.megaupload.com/?d=NPHTSYJ0
4) http://www.megaupload.com/?d=EB4FBC2R
5) http://www.megaupload.com/?d=EA5C2QET
Tập 26
1) http://www.megaupload.com/?d=6XV1IBCQ
2) http://www.megaupload.com/?d=NUWSJ3NJ
3) http://www.megaupload.com/?d=ZVV88SSS
4) http://www.megaupload.com/?d=VX42XBEL
5) http://www.megaupload.com/?d=VXIHA7QW
Tập 27
1) http://www.megaupload.com/?d=EI62WHIX
2) http://www.megaupload.com/?d=LKXQ9C96
3) http://www.megaupload.com/?d=NGU96OXC
4) http://www.megaupload.com/?d=46DO3EC2
5) http://www.megaupload.com/?d=ICMFY55E
Tập 28
1) http://www.megaupload.com/?d=CWGDPYE5
2) http://www.megaupload.com/?d=K9TFQ8SG
3) http://www.megaupload.com/?d=7II8W95U
4) http://www.megaupload.com/?d=DMDN17DS
5) http://www.megaupload.com/?d=WTQFFFFY
Tập 29
1) http://www.megaupload.com/?d=0IG8HCVO
2) http://www.megaupload.com/?d=L9HVROCT
3) http://www.megaupload.com/?d=RQ0CHRJK
4) http://www.megaupload.com/?d=RS6APXLE
5) http://www.megaupload.com/?d=CY9B3YKI
Tập 30
1) http://www.megaupload.com/?d=37JYERDT
2) http://www.megaupload.com/?d=R2936881
3) http://www.megaupload.com/?d=CMCDXT43
4) http://www.megaupload.com/?d=6EOWH291
5) http://www.megaupload.com/?d=YI17TMGH

chưa hết


http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=13896

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét