Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Phong Thần Bảng II - TS, 40/40 Tâp US LT. - TQ

Phong Thần Bảng II
The Legend and the Hero II
Cast:
Ruby Lin
Victor Huang
Ray Lui
Liu De Kai
Miao Hai Zhong
Tâp 01
http://www.megaupload.com/?d=1NJV1WWG
Tâp 02
http://www.megaupload.com/?d=G204XX4X
Tâp 03
http://www.megaupload.com/?d=6KZLJG1R
Tâp 04
http://www.megaupload.com/?d=SSJ42VGF

Bro Tinh Buon
Tập 1: http://www.megaupload.com/?d=E7MFP0VR
Tập 2: http://www.megaupload.com/?d=QNGQ9QAA
Tập 3: http://www.megaupload.com/?d=PQPG9OID
Tập 4: http://www.megaupload.com/?d=8BK38F2E
Tập 5: http://www.megaupload.com/?d=6SGJTQZW
Tập 6: http://www.megaupload.com/?d=R0DPUOP0
Tập 7: http://www.megaupload.com/?d=IGTAAOVJ
Tập 8: http://www.megaupload.com/?d=JRX4TLXZ
Tập 9: http://www.megaupload.com/?d=OV5KZ31S
Tập 10: http://www.megaupload.com/?d=OF9EHTMY
Tập 11: http://www.megaupload.com/?d=BJ8FZZ3Q
Tập 12: http://www.megaupload.com/?d=A05F2PJJ
Tập 13: http://www.megaupload.com/?d=8MBGMITC
Tập 14: http://www.megaupload.com/?d=44HF8Q37
Tập 15: http://www.megaupload.com/?d=NYUXFKWX
Tập 16: http://www.megaupload.com/?d=ZYUIORQL
Tập 17: http://www.megaupload.com/?d=QOUAFI4O
Tập 18: http://www.megaupload.com/?d=QWRSDOWF
Tập 19: http://www.megaupload.com/?d=QRNDKYTB
Tập 20: http://www.megaupload.com/?d=1B42XOAM
Tập 21: http://www.megaupload.com/?d=A4CVL1RX
Tập 22: http://www.megaupload.com/?d=7EGFT8MF
Tập 23: http://www.megaupload.com/?d=H3L6XETX
Tập 24: http://www.megaupload.com/?d=7SRM49UY
Tập 25: http://www.megaupload.com/?d=DEGZR9IF
Tập 26: http://www.megaupload.com/?d=EEKY8X9O
Tập 27: http://www.megaupload.com/?d=KQIG0VRW
Tập 28: http://www.megaupload.com/?d=LSRZMR61
Tập 29: http://www.megaupload.com/?d=MGC0JLP1
Tập 30: http://www.megaupload.com/?d=3AU8NMRG
Tập 31: http://www.megaupload.com/?d=G1NWNV60
Tập 32: http://www.megaupload.com/?d=19RZ6CI6
Tập 33: http://www.megaupload.com/?d=LBD9XNZ1
Tập 34: http://www.megaupload.com/?d=ZALQYFVQ
Tập 35: http://www.megaupload.com/?d=3UFX8JMS
Tập 36: http://www.megaupload.com/?d=X9SA8LW5
Tập 37: http://www.megaupload.com/?d=96H59D2H
Tập 38: http://www.megaupload.com/?d=HYUQJBD0
Tập 39: http://www.megaupload.com/?d=CH69UGHK
Tập 40-Hết: http://www.megaupload.com/?d=6BOYY1BM


Sis Cat Cat
Tập 01 http://www.megaupload.com/?d=5JSWVRUU
Tậo 02 http://www.megaupload.com/?d=KFP7WT10
Tập 03 http://www.megaupload.com/?d=38H08ILR
Tập 04 http://www.megaupload.com/?d=E3YRMA5O
Tập 05 http://www.megaupload.com/?d=HOBOWSTC
Tập 06 http://www.megaupload.com/?d=TR2J7R4Y
Tập 07 http://www.megaupload.com/?d=K8UNZKQC
Tập 08 http://www.megaupload.com/?d=ZM2IOX7M
Tập 09 http://www.megaupload.com/?d=TLAGSOLD
Tập 10 http://www.megaupload.com/?d=U4BS5IXD
Tập 11 http://www.megaupload.com/?d=I06P7Q7K
Tập 12 http://www.megaupload.com/?d=M2DYPNQ4
Tập 13 http://www.megaupload.com/?d=2PZ4GZHE
Tập 14 http://www.megaupload.com/?d=PQF51W3U
Tập 15 http://www.megaupload.com/?d=REMH1MVN
Tập 16 http://www.megaupload.com/?d=KV668GOU
Tập 17 http://www.megaupload.com/?d=QA6YYVOZ
Tập 18 http://www.megaupload.com/?d=61AQNQD7
Tập 19 http://www.megaupload.com/?d=7QSM4L0B
Tập 20 http://www.megaupload.com/?d=7BDX17XM
Tập 21 http://www.megaupload.com/?d=TS0J8RT8
Tập 22 http://www.megaupload.com/?d=W7A0FURW
Tập 23 http://www.megaupload.com/?d=MHXU9OYE
Tập 24 http://www.megaupload.com/?d=BVJR6YMY
Tập 25 http://www.megaupload.com/?d=FX1NEC1J
Tập 26 http://www.megaupload.com/?d=ANYRFJKR
Tập 27 http://www.megaupload.com/?d=SK76VCC2
Tập 28 http://www.megaupload.com/?d=8N00HSQ2
Tập 29 http://www.megaupload.com/?d=VCEYO11Y
Tập 30 http://www.megaupload.com/?d=Z4A8JQY4
Tập 31 http://www.megaupload.com/?d=F5S8LMPO
Tập 32 http://www.megaupload.com/?d=QCDNLGQR
Tập 33 http://www.megaupload.com/?d=MBK062YC
Tập 34 http://www.megaupload.com/?d=IJND9SIO
Tập 35 http://www.megaupload.com/?d=QXFDQFLV
Tập 36 http://www.megaupload.com/?d=HFC06YRT
Tập 37 http://www.megaupload.com/?d=L2N33UKO
Tập 38 http://www.megaupload.com/?d=HI4ZRAJB
Tập 39 http://www.megaupload.com/?d=QW2PT9TJ
Tập 40 http://www.megaupload.com/?d=PZHTIII0
 hếttvbfan
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=240785

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét