Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Lưu Bá Ôn II (Thất Tuyệt Trận) US Lồng tiếng 32/32 Tập End - TQ


Tập 01:
 001: http://www.megaupload.com/?d=CGBZPGVP
 002: http://www.megaupload.com/?d=XIJ5X9G7
 003: http://www.megaupload.com/?d=UPIZLB72
 004: http://www.megaupload.com/?d=5TS541XD
 005: http://www.megaupload.com/?d=82OXAP6G
Tập 02:
 001: http://www.megaupload.com/?d=9I67K4NL
 002: http://www.megaupload.com/?d=AMY6O6VV
 003: http://www.megaupload.com/?d=UBNRMWGN
 004: http://www.megaupload.com/?d=PN6FDYOT
Tập 03:
 001: http://www.megaupload.com/?d=S9YQP5LW
 002: http://www.megaupload.com/?d=BE7TYY9D
 003: http://www.megaupload.com/?d=1FFAFUGH
 004: http://www.megaupload.com/?d=B0Z6ZXUJ
 005: http://www.megaupload.com/?d=MSS4YT9J
Tập 04:
 001: http://www.megaupload.com/?d=PF7JV4LV
 002: http://www.megaupload.com/?d=3OTW2GGR
 003: http://www.megaupload.com/?d=GOOG5XUA
 004: http://www.megaupload.com/?d=QTJ709EX
 005: http://www.megaupload.com/?d=HD9YDRBE
Tập 05:
 001: http://www.megaupload.com/?d=ZYCUEI06
 002: http://www.megaupload.com/?d=G9CVIIWZ
 003: http://www.megaupload.com/?d=GIZZUJMV
 004: http://www.megaupload.com/?d=2K80F1PF
 005: http://www.megaupload.com/?d=V1014VD1
Tập 06:
 001: http://www.megaupload.com/?d=N084SV54
 002: http://www.megaupload.com/?d=XERWO1GC
 003: http://www.megaupload.com/?d=N2A7ROVP
 004: http://www.megaupload.com/?d=7IRZ13H0
 005: http://www.megaupload.com/?d=1UI341J1
Tập 07:
 001: http://www.megaupload.com/?d=25M7AJM3
 002: http://www.megaupload.com/?d=IBCS8W5Q
 003: http://www.megaupload.com/?d=7LKCYT9H
 004: http://www.megaupload.com/?d=0AAZRG1T
 005: http://www.megaupload.com/?d=A0UXRFV4
Tập 08:
 001: http://www.megaupload.com/?d=2QB2B8R4
 002: http://www.megaupload.com/?d=SR8HA1C6
 003: http://www.megaupload.com/?d=NZW8NMO0
 004: http://www.megaupload.com/?d=13P6USBH
 005: http://www.megaupload.com/?d=OESVRHIT
Tập 09:
 001: http://www.megaupload.com/?d=QPGP8YLG
 002: http://www.megaupload.com/?d=AQXRONLN
 003: http://www.megaupload.com/?d=4HST9TO0
 004: http://www.megaupload.com/?d=GWGTW7ZC
 005: http://www.megaupload.com/?d=JUDT9SQS
Tập 10:
 001: http://www.megaupload.com/?d=0D1EK7V2
 002: http://www.megaupload.com/?d=TAQ7P1V0
 003: http://www.megaupload.com/?d=NNXFZZOT
 004: http://www.megaupload.com/?d=HX3SVRZ5
 005: http://www.megaupload.com/?d=98M6RS56
Tập 11:
 001: http://www.megaupload.com/?d=7FZCQH0N
 002: http://www.megaupload.com/?d=N55U55MG
 003: http://www.megaupload.com/?d=GSJW78P6
 004: http://www.megaupload.com/?d=T6P93XBG
 005: http://www.megaupload.com/?d=511C5Y5U
Tập 12:
 001: http://www.megaupload.com/?d=AJEE9SSH
 002: http://www.megaupload.com/?d=GGD69M9Q
 003: http://www.megaupload.com/?d=0JT4VH5L
 004: http://www.megaupload.com/?d=8Z6YLLDL
 005: http://www.megaupload.com/?d=29V2K7VW
Tập 13:
 001: http://www.megaupload.com/?d=VAYX8O9S
 002: http://www.megaupload.com/?d=PO5KRPET
 003: http://www.megaupload.com/?d=0D5Q66WD
 004: http://www.megaupload.com/?d=8C35OZT6
 005: http://www.megaupload.com/?d=F5JS1QCY
Tập 14:
 001: http://www.megaupload.com/?d=A1H7DOW2
 002: http://www.megaupload.com/?d=LPLAEPWL
 003: http://www.megaupload.com/?d=JD7N5IF7
 004: http://www.megaupload.com/?d=MR22Q2T8
 005: http://www.megaupload.com/?d=B4BGHA3X
Tập 15:
 001: http://www.megaupload.com/?d=UHI72YLF
 002: http://www.megaupload.com/?d=7SNMZJ40
 003: http://www.megaupload.com/?d=TXCNVKVF
 004: http://www.megaupload.com/?d=THM7AQXJ
 005: http://www.megaupload.com/?d=L883HOWR
Tập 16:
 001: http://www.megaupload.com/?d=04047JCV
 002: http://www.megaupload.com/?d=NIINGZ3M
 003: http://www.megaupload.com/?d=9KDEB7WO
 004: http://www.megaupload.com/?d=OHB43BM7
 005: http://www.megaupload.com/?d=OMUT287T
Tập 17:
 001: http://www.megaupload.com/?d=HYJ5B5G8
 002: http://www.megaupload.com/?d=DQW4J8O9
 003: http://www.megaupload.com/?d=G1DNNR3J
 004: http://www.megaupload.com/?d=KMSET0AG
 005: http://www.megaupload.com/?d=XEMQ0ONE
Tập 18:
 001: http://www.megaupload.com/?d=ESRHDU9E
 002: http://www.megaupload.com/?d=Z0UY64V6
 003: http://www.megaupload.com/?d=VE8OVGCB
 004: http://www.megaupload.com/?d=3P42E2MP
 005: http://www.megaupload.com/?d=HQ454EMP
Tập 19:
 001: http://www.megaupload.com/?d=17ZW82L9
 002: http://www.megaupload.com/?d=MJ8SJF29
 003: http://www.megaupload.com/?d=NYLQZ0UA
 004: http://www.megaupload.com/?d=L79OJXUC
 005: http://www.megaupload.com/?d=9P0H1NNO
Tập 20:
 001: http://www.megaupload.com/?d=Q8E8OY34
 002: http://www.megaupload.com/?d=FYN9UHKE
 003: http://www.megaupload.com/?d=IRSSWFM4
 004: http://www.megaupload.com/?d=GHF2PFZF
 005: http://www.megaupload.com/?d=19PGZ3DX
Tập 21:
 001: http://www.megaupload.com/?d=5GARN8F7
 002: http://www.megaupload.com/?d=MH78Z4GY
 003: http://www.megaupload.com/?d=77EWB2DF
 004: http://www.megaupload.com/?d=7T375DU5
 005: http://www.megaupload.com/?d=I6SCLKFT
Tập 22:
 001: http://www.megaupload.com/?d=NGF3FODY
 002: http://www.megaupload.com/?d=S1ZPUT62
 003: http://www.megaupload.com/?d=P136LWA4
 004: http://www.megaupload.com/?d=NG3HO8A2
 005: http://www.megaupload.com/?d=9OF63X5W
Tập 23:
 001: http://www.megaupload.com/?d=OH95N0IQ
 002: http://www.megaupload.com/?d=NBVNN1C2
 003: http://www.megaupload.com/?d=FK8E2Z1Z
 004: http://www.megaupload.com/?d=30ENKHCH
 005: http://www.megaupload.com/?d=YRP942ML
Tập 24:
 001: http://www.megaupload.com/?d=5NK248SF
 002: http://www.megaupload.com/?d=NU9VO9TR
 003: http://www.megaupload.com/?d=5EA6HA6Z
 004: http://www.megaupload.com/?d=7VFCUTZ4
 005: http://www.megaupload.com/?d=ICZIFN7U
Tập 25:
 001: http://www.megaupload.com/?d=XL81GKMC
 002: http://www.megaupload.com/?d=LEEE994T
 003: http://www.megaupload.com/?d=X992ZD28
 004: http://www.megaupload.com/?d=6Y38LG1A
 005: http://www.megaupload.com/?d=T1GKRY1S
Tập 26:
 001: http://www.megaupload.com/?d=9SDND9Y6
 002: http://www.megaupload.com/?d=BW58T0T6
 003: http://www.megaupload.com/?d=GF3XAW4O
 004: http://www.megaupload.com/?d=CA6M12P4
 005: http://www.megaupload.com/?d=9DENS0F2
Tập 27:
 001: http://www.megaupload.com/?d=2HEZ13JI
 002: http://www.megaupload.com/?d=JVVHER8L
 003: http://www.megaupload.com/?d=14XI1NZ4 
 004: http://www.megaupload.com/?d=7V5GGEY2
 005: http://www.megaupload.com/?d=TU7S2JJY
Tập 28:
 001: http://www.megaupload.com/?d=WWA55Z4D
 002: http://www.megaupload.com/?d=0PZXJOUK
 003: http://www.megaupload.com/?d=H6AVOGSF
 004: http://www.megaupload.com/?d=TZHIZ63S
 005: http://www.megaupload.com/?d=4ZJ66WBK
Tập 29:
 001: http://www.megaupload.com/?d=EIZTPT2F
 002: http://www.megaupload.com/?d=A1UYFIW3
 003: http://www.megaupload.com/?d=AW68UWPS
 004: http://www.megaupload.com/?d=9HUEIHP1
 005: http://www.megaupload.com/?d=Y5DUCW8Q
Tập 30:
 001: http://www.megaupload.com/?d=WA6TVIKS
 002: http://www.megaupload.com/?d=Q8AAF3OR
 003: http://www.megaupload.com/?d=83J6GK6O
 004: http://www.megaupload.com/?d=CGU5EGRV
 005: http://www.megaupload.com/?d=BG3173N5
Tập 31:
 001: http://www.megaupload.com/?d=5UVI2EUZ
 002: http://www.megaupload.com/?d=1GCA7MK5
 003: http://www.megaupload.com/?d=2VJCHGC7
 004: http://www.megaupload.com/?d=KNUXH3AW
 005: http://www.megaupload.com/?d=U7WYVHY5
Tập 32: End
 001: http://www.megaupload.com/?d=HHSUHJQR
 002: http://www.megaupload.com/?d=0E30R966
 003: http://www.megaupload.com/?d=J4UJJ18P
 004: http://www.megaupload.com/?d=CD5AK874
 005: http://www.megaupload.com/?d=RAHU59RM

ThaiBaoA
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=63097

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét