Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Phượng Hoàng Đặc Cảnh – US Lồng tiếng 20 Tập MPG - ATV

Phượng Hoàng Đặc CảnhTập 01:
001: http://www.megaupload.com/?d=RW37LGFP
002: http://www.megaupload.com/?d=A547KGW5
003: http://www.megaupload.com/?d=RJXND410
004: http://www.megaupload.com/?d=OUYROXD8
005: http://www.megaupload.com/?d=KH0L7OE6
Tập 02:
001: http://www.megaupload.com/?d=EU57GDNY
002: http://www.megaupload.com/?d=JB26H1LW
003: http://www.megaupload.com/?d=E6NK47K7
004: http://www.megaupload.com/?d=14R0WUWI
005: http://www.megaupload.com/?d=HZE5Z9PW
Tập 03:
001: http://www.megaupload.com/?d=HY6EOQJV
002: http://www.megaupload.com/?d=9ZGWGTQJ
003: http://www.megaupload.com/?d=KWPLEFON
004: http://www.megaupload.com/?d=NVY8SE44
005: http://www.megaupload.com/?d=9A5ARAAB
Tập 04:
001: http://www.megaupload.com/?d=2OHIGFRY
002: http://www.megaupload.com/?d=OZAWTN73
003: http://www.megaupload.com/?d=F4CT7VIP
004: http://www.megaupload.com/?d=CYQKZPKZ
005: http://www.megaupload.com/?d=U9RYZAHF
Tập 05:
001: http://www.megaupload.com/?d=N3ZAQPK0
002: http://www.megaupload.com/?d=SMO66NW9
003: http://www.megaupload.com/?d=PPE8PX87
004: http://www.megaupload.com/?d=MPAYD1F5
005: http://www.megaupload.com/?d=N8F12N06
Tập 06:
001: http://www.megaupload.com/?d=948T2RM4
002: http://www.megaupload.com/?d=L6R1KM5S
003: http://www.megaupload.com/?d=TN2SQLVN
004: http://www.megaupload.com/?d=5W6D05L3
005: http://www.megaupload.com/?d=H1AXR4GD
Tập 07:
001: http://www.megaupload.com/?d=GRKHWUND
002: http://www.megaupload.com/?d=EMQRHLZX
003: http://www.megaupload.com/?d=8JBE7V1B
004: http://www.megaupload.com/?d=AAZL4OHU
005: http://www.megaupload.com/?d=5VV247FL
Tập 08:
001: http://www.megaupload.com/?d=3C9RQPD4
002: http://www.megaupload.com/?d=Z3XFL7KL
003: http://www.megaupload.com/?d=YFOY95DM
004: http://www.megaupload.com/?d=JECPBGCQ
005: http://www.megaupload.com/?d=B6KP59FW
Tập 09:
001: http://www.megaupload.com/?d=T7RE9NEY
002: http://www.megaupload.com/?d=DU4WZMCS
003: http://www.megaupload.com/?d=Q8AABGCK
004: http://www.megaupload.com/?d=SR6E3HXP
005: http://www.megaupload.com/?d=BPRSY5DC
Tập 10:
001: http://www.megaupload.com/?d=WDAJF3OZ
002: http://www.megaupload.com/?d=RAEP87C0
003: http://www.megaupload.com/?d=36215YH6
004: http://www.megaupload.com/?d=ZOTB214J
005: http://www.megaupload.com/?d=33N37N5J
Tập 11:
001: http://www.megaupload.com/?d=6FXVGR24
002: http://www.megaupload.com/?d=422CWE25
003: http://www.megaupload.com/?d=OZJN7NPV
004: http://www.megaupload.com/?d=QIU3IP3R
005: http://www.megaupload.com/?d=XNL6NBV2
Tập 12:
001: http://www.megaupload.com/?d=PDW98GZO
002: http://www.megaupload.com/?d=7JRZ1HBL
003: http://www.megaupload.com/?d=BFW9Q6Q0
004: http://www.megaupload.com/?d=PG3AZ91T
005: http://www.megaupload.com/?d=G6403D4C
Tập 13:
001: http://www.megaupload.com/?d=YD71CCEP
002: http://www.megaupload.com/?d=4JU7QR6D
003: http://www.megaupload.com/?d=A9QANCQZ
004: http://www.megaupload.com/?d=HI19W2FQ
005: http://www.megaupload.com/?d=ND5J2UW9
Tập 14:
001: http://www.megaupload.com/?d=9FS1J6M0
002: http://www.megaupload.com/?d=PHN1OU4T
003: http://www.megaupload.com/?d=WTFTPSD6
004: http://www.megaupload.com/?d=YDJDRJ82
005: http://www.megaupload.com/?d=BKXHNVXW
Tập 15:
001: http://www.megaupload.com/?d=ZIVG24B6
002: http://www.megaupload.com/?d=0UBKZVHI
003: http://www.megaupload.com/?d=LW4NYYZV
004: http://www.megaupload.com/?d=6GBC96CO
005: http://www.megaupload.com/?d=2UMGMJHG
Tập 16:
001: http://www.megaupload.com/?d=KW4KFK4J
002: http://www.megaupload.com/?d=U9VPPJ1Y
003: http://www.megaupload.com/?d=MO1QYQ7F
004: http://www.megaupload.com/?d=912UVG58
005: http://www.megaupload.com/?d=QIA86U2B
Tập 17:
001: http://www.megaupload.com/?d=29905HSH
002: http://www.megaupload.com/?d=VLTN8WX6
003: http://www.megaupload.com/?d=JEXYMNTW
004: http://www.megaupload.com/?d=4PJ9YGMD
005: http://www.megaupload.com/?d=Z60IEE5N
Tập 18:
001: http://www.megaupload.com/?d=CLH589K3
002: http://www.megaupload.com/?d=XP5W91Y4
003: http://www.megaupload.com/?d=I18EBAOG
004: http://www.megaupload.com/?d=VL5ZZX1B
005: http://www.megaupload.com/?d=OFD7AFAG
Tập 19:
001: http://www.megaupload.com/?d=6T2VA4Q6
002: http://www.megaupload.com/?d=BIVSUZJV
003: http://www.megaupload.com/?d=MJ6MLIJ3
004: http://www.megaupload.com/?d=NKO47W75
005: http://www.megaupload.com/?d=LPD0GI3H
Tập 20:End
001: http://www.megaupload.com/?d=GJ4S48RY
002: http://www.megaupload.com/?d=Z1H3FIB8
003: http://www.megaupload.com/?d=2NBHDTKD
004: http://www.megaupload.com/?d=ITR82FV8
005: http://www.megaupload.com/?d=C3WGCMBA ThaiBaoA
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=340802

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét