Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Những Mảnh Vỡ Phù Hoa (phim VN) - 33/33 tập AVI

Format: 640 x 480
Dạng: AVI (XVid)
Dung lượng: 430 MB / epsFolder: http://www.megaupload.com/?f=RAZMCVRX

tập 01
1 http://www.megaupload.com/?d=CSTA3IFD
2 http://www.megaupload.com/?d=BU712NFS
3 http://www.megaupload.com/?d=Q9J4Z9V9
4 http://www.megaupload.com/?d=PAQVHGDV
5 http://www.megaupload.com/?d=KUQST5O3

tập 02
1 http://www.megaupload.com/?d=3AT9N0ZN
2 http://www.megaupload.com/?d=T98WITRY
3 http://www.megaupload.com/?d=CPV5Z6IK
4 http://www.megaupload.com/?d=OO3GZM9E
5 http://www.megaupload.com/?d=BU6YBGTA

tập 03
1 http://www.megaupload.com/?d=3NL3FJ53
2 http://www.megaupload.com/?d=MSCEK85J
3 http://www.megaupload.com/?d=NFBEKF52
4 http://www.megaupload.com/?d=DTIJLXV4
5 http://www.megaupload.com/?d=0Q7GWWN1

tập 04
1 http://www.megaupload.com/?d=UPXZJOBV
2 http://www.megaupload.com/?d=CUGA6W9O
3 http://www.megaupload.com/?d=4K7YMK5I
4 http://www.megaupload.com/?d=XYZ4GFYV
5 http://www.megaupload.com/?d=8YU8GBMU

tập 05
1 http://www.megaupload.com/?d=BYN2DWSF
2 http://www.megaupload.com/?d=ALCJUI5M
3 http://www.megaupload.com/?d=SVXWN9FF
4 http://www.megaupload.com/?d=DVXNMQP2
5 http://www.megaupload.com/?d=IECU71AS

tập 06
1 http://www.megaupload.com/?d=6ZJ3Y8E8
2 http://www.megaupload.com/?d=1TCCT9IE
3 http://www.megaupload.com/?d=TXD3J4Z2
4 http://www.megaupload.com/?d=DFB32CKH
5 http://www.megaupload.com/?d=6XDWDIW6

tập 07
1 http://www.megaupload.com/?d=11L4HC3J
2 http://www.megaupload.com/?d=BY43DHR9
3 http://www.megaupload.com/?d=VD6TG4NW
4 http://www.megaupload.com/?d=6BLDK9RK
5 http://www.megaupload.com/?d=E4SAFDNE

tập 08
1 http://www.megaupload.com/?d=WKPZNT4M
2 http://www.megaupload.com/?d=QKHYUX4D
3 http://www.megaupload.com/?d=MV05WJE9
4 http://www.megaupload.com/?d=VODR4WJZ
5 http://www.megaupload.com/?d=P02332E4

tập 09
1 http://www.megaupload.com/?d=J854FH70
2 http://www.megaupload.com/?d=LZ1DFPPY
3 http://www.megaupload.com/?d=UH69SXY1
4 http://www.megaupload.com/?d=CVFTPV5V

tập 10
1 http://www.megaupload.com/?d=8RSF69C3
2 http://www.megaupload.com/?d=XE2F3KWL
3 http://www.megaupload.com/?d=6K6NE619
4 http://www.megaupload.com/?d=C47LR8HF
5 http://www.megaupload.com/?d=JQANMLHA

tập 11
1 http://www.megaupload.com/?d=XZS13TSV
2 http://www.megaupload.com/?d=NQ6CH35L
3 http://www.megaupload.com/?d=J8TNQUYP
4 http://www.megaupload.com/?d=7HFWXLAR
5 http://www.megaupload.com/?d=4JAJCE6I

tập 12
1 http://www.megaupload.com/?d=11OOOG8G
2 http://www.megaupload.com/?d=4H2LG6JN
3 http://www.megaupload.com/?d=A59X2KMW
4 http://www.megaupload.com/?d=RSTHUZ2W
5 http://www.megaupload.com/?d=KLYBSMBM

tập 13
1 http://www.megaupload.com/?d=YK3OHS1W
2 http://www.megaupload.com/?d=L2JB2CTX
3 http://www.megaupload.com/?d=BX4DD2M3
4 http://www.megaupload.com/?d=QW6OX01C
5 http://www.megaupload.com/?d=YB4DMAE9

tập 14
1 http://www.megaupload.com/?d=5S3THQVV
2 http://www.megaupload.com/?d=0LUYVQJM
3 http://www.megaupload.com/?d=TP2UQ6I0
4 http://www.megaupload.com/?d=ADD20LK5
5 http://www.megaupload.com/?d=9SMZMRVP

tập 15
1 http://www.megaupload.com/?d=BA8EQDBH
2 http://www.megaupload.com/?d=SUF6S9RW
3 http://www.megaupload.com/?d=4GDSFXX0
4 http://www.megaupload.com/?d=1S5UAXJ0
5 http://www.megaupload.com/?d=9KZ6WEEX

tập 16
1 http://www.megaupload.com/?d=GX8LF43T
2 http://www.megaupload.com/?d=F7SX5HYY
3 http://www.megaupload.com/?d=PGGCPHUH
4 http://www.megaupload.com/?d=V1YPWWYH
5 http://www.megaupload.com/?d=6Z5V0X6N

tập 17
1 http://www.megaupload.com/?d=V7NOABUF
2 http://www.megaupload.com/?d=Y0PVU2D7
3 http://www.megaupload.com/?d=77ZWY36Y
4 http://www.megaupload.com/?d=TUS4E7F3
5 http://www.megaupload.com/?d=MW8XWVIB

tập 18
1 http://www.megaupload.com/?d=2FW6H8DZ
2 http://www.megaupload.com/?d=AK907WLZ
3 http://www.megaupload.com/?d=5FY6CKS0
4 http://www.megaupload.com/?d=2R8OVOC3
5 http://www.megaupload.com/?d=PJ3SGIDO

tập 19
1 http://www.megaupload.com/?d=M0VZ4A4U
2 http://www.megaupload.com/?d=3VN2CH2W
3 http://www.megaupload.com/?d=DKNKQ4AV
4 http://www.megaupload.com/?d=77XU0X7A
5 http://www.megaupload.com/?d=3F65AVBE

tập 20
1 http://www.megaupload.com/?d=QZK25PF0
2 http://www.megaupload.com/?d=Q5YHHIDJ
3 http://www.megaupload.com/?d=UEWO3GRA
4 http://www.megaupload.com/?d=655G8FLH
5 http://www.megaupload.com/?d=P9URSPDG

tập 21
1 http://www.megaupload.com/?d=EJVGUSO0
2 http://www.megaupload.com/?d=OWYI1VKR
3 http://www.megaupload.com/?d=7FK8QOYL
4 http://www.megaupload.com/?d=Z8DA5IIL
5 http://www.megaupload.com/?d=EG00SLUW

tập 22
1 http://www.megaupload.com/?d=PSYKK42V
2 http://www.megaupload.com/?d=1XZMD1M1
3 http://www.megaupload.com/?d=1I3H1BW7
4 http://www.megaupload.com/?d=6DSU8CDC
5 http://www.megaupload.com/?d=PL7JOCFO

tập 23
1 http://www.megaupload.com/?d=PQPKXYS8
2 http://www.megaupload.com/?d=ESXX86EO
3 http://www.megaupload.com/?d=1P9DH0ED
4 http://www.megaupload.com/?d=8PTV48LT
5 http://www.megaupload.com/?d=WRGM2R53

tập 24
1 http://www.megaupload.com/?d=YW65X8W8
2 http://www.megaupload.com/?d=8F6SM1Q3
3 http://www.megaupload.com/?d=OV3XON9O
4 http://www.megaupload.com/?d=25XIOLW9
5 http://www.megaupload.com/?d=16SHE96J

tập 25
1 http://www.megaupload.com/?d=OLEDYBU1
2 http://www.megaupload.com/?d=P1ES4MAO
3 http://www.megaupload.com/?d=QMUXB1QF
4 http://www.megaupload.com/?d=NPY1Z5YY
5 http://www.megaupload.com/?d=JS6K2TNY

tập 26
1 http://www.megaupload.com/?d=MOP0PJW4
2 http://www.megaupload.com/?d=2NBOAGHJ
3 http://www.megaupload.com/?d=FN0DJA9V
4 http://www.megaupload.com/?d=R2N48L6T
5 http://www.megaupload.com/?d=BM4HDLPN

tập 27
1 http://www.megaupload.com/?d=6IPJKXK4
2 http://www.megaupload.com/?d=W8VNYB7G
3 http://www.megaupload.com/?d=LS5EVOC3
4 http://www.megaupload.com/?d=WI7LC4VI
5 http://www.megaupload.com/?d=PHCFF37V

tập 28
1 http://www.megaupload.com/?d=SFO9XMHE
2 http://www.megaupload.com/?d=6A8QQB09
3 http://www.megaupload.com/?d=XU8D177W
4 http://www.megaupload.com/?d=2FERV4YM
5 http://www.megaupload.com/?d=L62H48IJ

tập 29
1 http://www.megaupload.com/?d=XU6W66R7
2 http://www.megaupload.com/?d=CS0TCTH0
3 http://www.megaupload.com/?d=R2ZDFXNV
4 http://www.megaupload.com/?d=MZ6QE5XA
5 http://www.megaupload.com/?d=FPB4QSR8

tập 30
1 http://www.megaupload.com/?d=R65HB0W9
2 http://www.megaupload.com/?d=853WVEKP
3 http://www.megaupload.com/?d=CAJLPPFY
4 http://www.megaupload.com/?d=2JZ9A1I6
5 http://www.megaupload.com/?d=AAT943DT

tập 31
1 http://www.megaupload.com/?d=T1NY9D0L
2 http://www.megaupload.com/?d=EC6XHIAU
3 http://www.megaupload.com/?d=HAT2WX5W
4 http://www.megaupload.com/?d=V0X33YVM
5 http://www.megaupload.com/?d=VO8E0AEO

tập 32
1 http://www.megaupload.com/?d=UGWSCSMW
2 http://www.megaupload.com/?d=5TD7732Y
3 http://www.megaupload.com/?d=OJ3TAPZB
4 http://www.megaupload.com/?d=JGWFGELP
5 http://www.megaupload.com/?d=7SX9SZCP

tập 33
1 http://www.megaupload.com/?d=UM7XKMNM
2 http://www.megaupload.com/?d=X415KTVU
3 http://www.megaupload.com/?d=ZZ2DFSIW
4 http://www.megaupload.com/?d=171KL7YM
5 http://www.megaupload.com/?d=ASHIHIGG
endExtra files
Đem về, unrar rồi mới ghép lại !!!


07.3: http://www.megaupload.com/?d=4V0ZADPC
13.1: http://www.megaupload.com/?d=FC11EBPT
16.3: http://www.megaupload.com/?d=DXCFGT4C
16.5: http://www.megaupload.com/?d=I5OYJXCC
 
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=139515

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét