Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Tìm Hiểu Luật Mới Về Việc Treo Giấy Phép Và Bằng Hành Nghề Thẩm Mỹ

Trong tháng Giêng và tháng Hai vừa qua, tất cả những người hành nghề thẩm mỹ trên toàn California đều đã nhận được một bản thông báo gởi đến tận nhà liên quan đến một đạo luật vừa mới ban hành về giấy phép hành nghề của tiệm thẩm mỹ và bằng hành nghề của thẩm mỹ viên. Luật mới cho quyền Hội Đồng Thẩm Mỹ được phép treo giấy phép hành nghề của tiệm và bằng hành nghề của người vi phạm ngay lập tức với mục đích bảo vệ sức khỏe và an toàn cho công chúng. Tuy nhiên, việc treo giấy phép/bằng lại được hoãn ngay và chủ tiệm/người vi phạm sẽ bị áp đặt điều kiện thử thách trong một năm kể từ ngày tạm treo 
Sau đây là một số điều căn bản trong luật mới mà quý vị & các bạn hành nghề cần biết:

HỎI: Luật treo giấp phép và bằng hành nghề có hiệu lực thi hành khi nào?
ĐÁP: Ngày đầu của năm nay: ngày 1 tháng 1 năm 2008.
HỎI: Những trường hợp vi phạm nào có thể khiến Hội Đồng tạm treo giấy phép của tôi ngay?
ĐÁP: Viên chức điều hành Hội Đồng hoặc người đại diện có thể tạm treo giấy phép ngay nếu một tiệm thẩm mỹ hoặc trường:
• Có bệ làm móng chân, bể hoặc bồn trông không sạch (Has pedicure foot spas, basins or tubs that are not visibly clean).
• Có (các) vật liệu chùi rửa không đúng mức để khử trùng và vệ sinh dụng cụ/thiết bị làm móng tay/móng chân (Has improper cleaning material(s) for the disinfection and sanitation of manicuring/pedicuring equipment).
• Không có sổ ghi những lần chùi rửa thiết bị móng chân (Does not have pedicure cleaning logs).
• Đã vi phạm nhiều lần về sức khỏe và an toàn liên quan đến dụng cụ/thiết bị móng tay/móng chân (Has had repeated health and safety violations related to manicuring/pedicuring equipment).
• Có dụng cụ làm móng tay/móng chân trông không sạch. (Has manicure/pedicure implements that are not visibly clean).
HỎI: Các loại bằng/giấy phép nào sẽ bị ảnh hưởng bởi luật mới?
ĐÁP: Hiện tại Hội Đồng ngay lập tức sẽ treo và áp đặt điều kiện thử thách đối với giấy phép hành nghề của tiệm hoặc trường thẩm mỹ (establishment license). Tuy nhiên, tùy từng trường hợp các bằng hành nghề của thẩm mỹ viên (manicuriest, cosmetologist, esthetician, barber, ...) cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng.
HỎI: Dựa vào tiêu chuẩn nào mà một tiệm hay trường thẩm mỹ sẽ bị thanh tra?
ĐÁP: Không có tiêu chuẩn chọn lựa nào. Chỉ là một sự lựa chọn ngẫu nhiên (random).
HỎI: Quyết định treo bằng/giấy phép hành nghề sẽ được đưa ra trong buổi thanh tra?
ĐÁP: Đúng. Trong buổi thanh tra, bằng chứng vi phạm (chủ yếu là hình ảnh) ngay lập tức sẽ được fax hoặc email đến viên chức điều hành Executive Officer. Từ đó, quyết định có treo bằng/giấy phép hay không sẽ được đưa ra ngay sau đó bởi viên chức này.
HỎI: Tôi sẽ được thông báo như thế nào là giấy phép của tôi đã bị tạm treo?
ĐÁP: Nếu giấy phép của quý vị bị tạm treo, quý vị sẽ được giao thông báo vào lúc thanh tra trong đó gồm:
• Phần ghi bản chất của mỗi trường hợp vi phạm.
• Phần ghi là giấy phép của quý vị bị tạm treo ngay và sẽ bị áp đặt điều kiện thử thách (probation) trong một năm.
• Những ngày hiệu lực của điều kiện thử thách.
• Phần ghi tiến trình kháng cáo (appeal process).
HỎI: Tôi phải làm gì nếu giấy phép của tôi bị tạm treo theo luật này?
ĐÁP: Nếu giấy phép của quý vị bị tạm treo có nghĩa là thanh tra của Hội Đồng đã có bằng chứng là người tiêu thụ có thể bị tác hại. Quý vị nên điều chỉnh các vấn đề được ghi ra ngay lập tức. Hội Đồng sẽ liên lạc với quý vị về các điều kiện áp đặt (probation).
HỎI: Sau khi giấy phép của tôi bị áp đặt điều kiện thì sao nữa?
ĐÁP: Cùng với việc phải trả tất cả các khoản tiền phạt hành chánh, trong khi giấy phép của quý vị đang bị áp đặt điều kiện (on probation):
• Hàng tháng quý vị sẽ phải nộp bản sao sổ ghi chùi rửa thiết bị móng chân (pedicure cleaning logs) cho Hội Đồng.
• Tiệm thẩm mỹ hoặc trường liên quan đến giấy phép của quý vị sẽ phải bị thanh tra ba tháng một lần và cũng có thể bị thanh tra thường xuyên hơn (quý vị phải trả $42 lệ phí thanh tra mỗi ghế làm việc tại tiệm hoặc trường).
• Quý vị sẽ phải hoàn tất một khóa huấn luyện điều chỉnh 8 giờ được Hội Đồng phê chuẩn (Board-approved remedial training course). Huấn luyện điều chỉnh là một khóa giảng dạy đặt trọng tâm vào các luật lệ của hội đồng về sức khoẻ và an toàn chú trọng vào việc khử trùng và vệ sinh dụng cụ làm móng.
HỎI: Thẩm mỹ viện và tiệm/trường thẩm mỹ có được phép làm việc hay mở cửa hoạt động sau khi bị treo giấy phép và bằng hành nghề?
ĐÁP: Mặc dù bằng/giấy phép bị treo nhưng việc treo bằng lại được hoãn/ngưng ngay lập tức (suspension is stayed) và bằng/giấy phép được phép hưởng điều kiện thử thách. Cho nên người có bằng và tiệm/trường thẩm mỹ vẫn được tiếp tục làm việc và mở cửa hoạt động. Tuy nhiên, một trong những điều kiện thử thách trong một số trường hợp là bằng/giấy phép sẽ bị treo trong một thời gian ngắn (có thể là vài ngày). Đối với những trường hợp đó, Hội Đồng sẽ gởi thư thông báo những ngày bị treo là ngày nào và trong những ngày đó, tiệm hay nhân viên vi phạm sẽ không được làm dịch vụ cho khách hàng. Trong thời gian này, tiệm cũng sẽ phải treo “yết thị treo giấy phép” hay “bảng đỏ” (red suspension sign) tại mặt tiền tiệm (window) cho khách biết tiệm bị treo giấy phép. Nếu vi phạm là của cá nhân thì “bảng đỏ” sẽ được treo tại bàn làm việc của nhân viên vi phạm.
HỎI: Nội dung của "Yết thị treo bằng/giấy phép hành nghề" ("The red suspension sign") là gì?
ĐÁP: Có thể là “By order of the Board of Barbering and Cosmetology the license below is under suspension for failure to comply with the rules adopted by the board for the regulation of establishments. Name of salon, license number.” (Theo chỉ thị của Hội Đồng Thẩm Mỹ, nhân viên/tiệm/trường có giấy phép/bằng hành nghề dưới đây đã bị treo bằng vì không tuân thủ các luật lệ do Hội Đồng đưa ra liên quan đến cách thức điều hành tiệm/trường thẩm mỹ).
Muốn tìm hiểu thêm về cách thức để được Hội Đồng phê chuẩn cho khóa huấn luyện điều chỉnh (remedial training course) và tiến trình kháng cáo, xin ghé trang web của Hội Đồng Thẩm Mỹ California tại www.barbercosmo.ca.gov .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét