Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Bác ái trong chân lý trong tương quan đời sống gia đình - Gm. Phêrô Nguyễn Văn Khảm


Folder :


or :


http://www.megaupload.com/?d=8AFGLJV5 BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_1.DanNhap.mp3
http://www.megaupload.com/?d=YTJT4BH2 BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_2.ChanLyLaGi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=4VT5JYHY BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_3.BacAilaGi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=L2X7Z2QJ BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_4.BacAiTrongChanLyMuonNoiDieuGi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=PCCWVMZQ BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_5.TrongTuongQuanDoiSongGiaDinh.mp3
http://www.megaupload.com/?d=MVF6J3KE BacAiTrongChanLy_GMNguyenKham_6.NhacKet.mp3------------------------------------------------------------
mirror : 


Link download: Click HERE to download


http://batoong.blogspot.com/2010/01/bai-giang-bac-ai-trong-chan-ly-trong.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét