Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Giáo lý cho mọi người - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Folder: http://www.megaupload.com/?f=BUHS5WKJ

or :


http://www.megaupload.com/?d=Q5KV5UGH Bai00_ BAIMoDau.mp3
http://www.megaupload.com/?d=P8K8ZJAR Bai01_TimVeHanh Phuc.mp3
http://www.megaupload.com/?d=T9VJBE1I Bai02_TimKiemThienChua.mp3
http://www.megaupload.com/?d=KXYWCZ5N Bai03_ThienChuaNgoLoi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=70OM5G4E Bai04_KinhThanhVaKhoaHoc.mp3
http://www.megaupload.com/?d=R7OAYGN8 Bai05_ConNguoi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=AMPJ5O8C Bai06_LichSuIsrael.mp3
http://www.megaupload.com/?d=14TZMLQ3 Bai07_DucGiesuNhanVatlichSu.mp3
http://www.megaupload.com/?d=AB5N5H72 Bai08_DucGiesuConThienChuaLamNguoi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=XI1L83SP Bai09_DucGiesuRaoGiangTinMung.mp3
http://www.megaupload.com/?d=PJMPVYJQ Bai10_TinMungHanhPhuc.mp3
http://www.megaupload.com/?d=I97P0XNC Bai11_LoiSongYeuThuong.mp3
http://www.megaupload.com/?d=PK9N04RY Bai12_CuocKhoNanCuaChuaGiesu.mp3
http://www.megaupload.com/?d=8QDSLP39 Bai13_ChuaGiesuSongLaiVaLenTroi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=TGK6TL2Q Bai14_ThienChuaLaChaVaConVaThanhThan.mp3
http://www.megaupload.com/?d=UFERNZEY Bai15_ChuaThanhThan.mp3
http://www.megaupload.com/?d=VP7NUO39 Bai16_HoiThanh.mp3
http://www.megaupload.com/?d=XZZ5N0L7 Bai17_DucMariaLaMeHoiThanh.mp3
http://www.megaupload.com/?d=O7416WOJ Bai18_BiTich.mp3
http://www.megaupload.com/?d=U7X9YTJ3 Bai19_BiTichRuaToi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=M1BNY9K3 Bai20_BiTichThemSuc.mp3
http://www.megaupload.com/?d=0MNMP6I7 Bai21_BiTichThanhThe.mp3
http://www.megaupload.com/?d=HKCS2G1L Bai22_BiTichHoaGiai.mp3
http://www.megaupload.com/?d=IUMEOK15 Bai23_BiTichHonPhoiA.mp3
http://www.megaupload.com/?d=MCWG2Y10 Bai24-25_BiTichTruyenChucThanhVaBiTichXucDau.mp3
http://www.megaupload.com/?d=ZJX2IIZY Bai26_DoiSongLuanLyCuaNguoiCongGiao.mp3
http://www.megaupload.com/?d=KSJAFN5L Bai27_QuanHeVoiThienChua.mp3
http://www.megaupload.com/?d=LA9CH2OY Bai28_DoiSongGiaDinh.mp3
http://www.megaupload.com/?d=G6YKDKU9 Bai29_DoiSongXaHoi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=KVT0MDKX Bai30_DoiSongCaNhan.mp3
http://www.megaupload.com/?d=UBEC8TRP Bai31_CanhChung.mp3
http://www.megaupload.com/?d=QKDXK9UA Bai32_ChiaSeVaGiaiThichHonPhoi.mp3
http://www.megaupload.com/?d=4F892IBY Bai33_GiaiDapThacMacPhanI.mp3
http://www.megaupload.com/?d=VX7M1YM4 Bai34_GiaDapThacMacPhanII.mp3
http://www.megaupload.com/?d=TF85P3K4 Bai35_ThapGioi1-2-3.mp3
http://www.megaupload.com/?d=24V371VL Bai36_ThapGioi4.mp3
http://www.megaupload.com/?d=GKN20H1U Bai37_ThapGioi5-6.mp3
http://www.megaupload.com/?d=SQ21QEVW Bai38_ThapGioi7-8-9-10.mp3

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét