Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ - ATV 5/5 DVD_US.LT.

'' Nhất Kiếm Chấn Giang Hồ. '' 5DVD dài 28 tiếng. ATV. Kiếm Hiệp_US.LT.
Diển Viên: Lưu Tùng Nhân, Từ Thiếu Cường, Thái Hiểu Nhi, Ân Chí Cường, Tần Phối...,

DVD 1
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=4OQENIWH
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=XB405WRM
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=GOG3VBZB
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=NEHEGGIZ
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=8W5SKKOC
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=W8YSYV91
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=R4AYFTJ5
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=OQ9G47TA
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=SVEPH5GU
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=BJWVX1UI
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=GJHYRTRK
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=SA4X9MWR
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=P8HNQ4FC
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=WO5NROWR
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=AYPK6H5F
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=JLY1SU4X
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=51L6T2FM
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=IBYQNIBV
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=AJEABC2M
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=W3HMVNP6
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=SD7YXIKS
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=1F4XIO55
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=UK8OP8P2
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=EXSUJOMB
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=YWRBCXXN
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=SXJ7SH7Z
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=LJS418J0
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=27ANQI76
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=NLMVANW1
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=HL2CR5G3
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=2P15DSZG
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=G5Q78CWK
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=28J1XJEY
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=SZ0AW7WP
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=PDI0WGPI
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=7OE4NX1C
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=7SQSWLFL
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=FU2U65UL
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=ZEESHH5A
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=EAIWFR2A
DVD 2
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=S2BA6GN2
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=AIUIFBFF
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=1T9IGT0P
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=YHQ7DFS2
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=JCN1ATV7
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=NBIY5QQ0
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=JTS1BKNM
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=NS6I5LOS
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=MZUYOXO1
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=4D9J2B45
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=HR4W0LRU
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=DF98MIDZ
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=9TITUAQV
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=W3GI02GL
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=E8ABBFM6
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=H19NIW6R
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=BTP6TAUD
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=GW1YVIC9
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=XQD5YOU0
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=41KGEDTR
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=8TFLAZNZ
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=QHKEHJ3A
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=XRF60ITC
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=AX3P8NO8
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=1GQ7PYKO
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=OJYMMPW5
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=F5HK4MVV
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=NT91J7P2
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=NE21C540
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=JEX3GP67
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=WQX8TZ6L
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=60BN57RK
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=HG8POYUK
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=YEF0M5IE
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=BUG7AQE0
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=49RVMAZM
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=NFHQYP6D
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=6EW1P8VC
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=NY2STTYS
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=TQ685VTA
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=38F8EMI6
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=0G5QAZQ7
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=JXHJHXVF
ISO_044 http://www.megaupload.com/?d=CBMS69IO
ISO_045 http://www.megaupload.com/?d=S6MLXD70
ISO_046 http://www.megaupload.com/?d=0L9DMWJZ
DVD 3
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=UX72MIZC
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=JKJ31J6N
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=TI57ZV89
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=G0KBE2L6
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=ODP4QI9S
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=QVPMBRCO
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=K1GEP869
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=O8TNTPKI
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=XPKMYGPA
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=T1TIJAVS
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=IVN4524R
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=S5URVL77
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=2J4FPO7W
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=A1AA9RBC
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=48NZHDHO
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=33CM5A8W
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=30AZX98O
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=R4T19XMC
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=2MN0GA83
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=I5R7DH0E
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=XJDZE05W
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=0M8J5V5J
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=4YEJ8MLM
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=H671I3RB
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=88AMK0N0
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=TIP7U5B6
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=JAO2SZFA
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=V51A8L8L
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=W7JPI812
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=8FVSZRNS
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=LYICBJRV
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=JIJOJS4N
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=YIYRW7M1
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=VJZWO3C8
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=Z9TP7TJQ
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=F04GRTZF
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=XU2J8J4I
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=9128M4RC
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=6LQ1W6XU
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=ATW4U3AB
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=Z1HULIVQ
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=XWY98FB4
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=U6IJ5FNL
ISO_044 http://www.megaupload.com/?d=T6F550G2
ISO_045 http://www.megaupload.com/?d=USINX8I9
DVD 4
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=XWVDZ26W
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=KVT8QL2R
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=CE793604
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=A7LBLR7A
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=EY739ZKX
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=F5HKKFJC
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=01K7FB4V
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=JX7ZSOM7
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=KNMES3M3
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=2IW1LBR9
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=FS0V8B91
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=6Z738R8M
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=Q1FKESUF
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=LASU4VVA
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=NQTGG6IP
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=541P71MF
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=F2ZJK0HP
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=5T5GGG7J
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=OXNDUL30
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=8JDHE1IR
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=QAN0RP1Q
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=HFM4GPSA
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=P09YJ28D
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=MZ453ME8
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=3YADXFA0
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=IUDN1AIC
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=UWJF3I0I
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=LNJWQ3HZ
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=XBQ8NA7E
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=MGKUB1S4
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=M15MNM31
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=14K4BAVD
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=FAUFM6TT
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=V67YDOCP
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=ZYUAX99F
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=RKTMI8JY
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=AV2K1E8J
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=520P1GGY
ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=03MERX09
ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=UA8C12XC
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=3VJMY8ZK
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=2OYOAXGV
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=R6N3GRD2
DVD 5_End
ISO_001 http://www.megaupload.com/?d=L856YBZL
ISO_002 http://www.megaupload.com/?d=ALRZ4FTF
ISO_003 http://www.megaupload.com/?d=6B75RLDL
ISO_004 http://www.megaupload.com/?d=LYIRPZK2
ISO_005 http://www.megaupload.com/?d=ERX5LKH2
ISO_006 http://www.megaupload.com/?d=4ZES9BRQ
ISO_007 http://www.megaupload.com/?d=2YC6NTEM
ISO_008 http://www.megaupload.com/?d=IR8622EI
ISO_009 http://www.megaupload.com/?d=BVDWMBEQ
ISO_010 http://www.megaupload.com/?d=13MRJVC0
ISO_011 http://www.megaupload.com/?d=L0WKS1QR
ISO_012 http://www.megaupload.com/?d=OCCWIQDS
ISO_013 http://www.megaupload.com/?d=V0AT5ZRF
ISO_014 http://www.megaupload.com/?d=LJ2FPH23
ISO_015 http://www.megaupload.com/?d=8KP9PU46
ISO_016 http://www.megaupload.com/?d=HQJ0H5FI
ISO_017 http://www.megaupload.com/?d=LUH61FIB
ISO_018 http://www.megaupload.com/?d=727Q2C3O
ISO_019 http://www.megaupload.com/?d=6Q85YK68
ISO_020 http://www.megaupload.com/?d=I5TPLAZP
ISO_021 http://www.megaupload.com/?d=70GDCF1P
ISO_022 http://www.megaupload.com/?d=LMUR9PX0
ISO_023 http://www.megaupload.com/?d=LYPWUNOH
ISO_024 http://www.megaupload.com/?d=SYP5CN6R
ISO_025 http://www.megaupload.com/?d=MV5MW8Q7
ISO_026 http://www.megaupload.com/?d=AY2FLJ9U
ISO_027 http://www.megaupload.com/?d=CBMJUJ1Z
ISO_028 http://www.megaupload.com/?d=DP8G6H8L
ISO_029 http://www.megaupload.com/?d=6H6UNC3B
ISO_030 http://www.megaupload.com/?d=3TENP1R8
ISO_031 http://www.megaupload.com/?d=NZ3OHM28
ISO_032 http://www.megaupload.com/?d=8DDDRYDL
ISO_033 http://www.megaupload.com/?d=0123SW74
ISO_034 http://www.megaupload.com/?d=59JAAP8J
ISO_035 http://www.megaupload.com/?d=RF0CAP6F
ISO_036 http://www.megaupload.com/?d=41U78BUS
ISO_037 http://www.megaupload.com/?d=ZSZOHF7M
ISO_038 http://www.megaupload.com/?d=40S1F4CI

ISO_039 http://www.megaupload.com/?d=ZTXJV9IB
Hoặc,
ISO_39>>001_ http://www.megaupload.com/?d=3IHD79L8
ISO_39>>002_ http://www.megaupload.com/?d=G1YKF03E

ISO_040 http://www.megaupload.com/?d=E7V979E8
ISO_041 http://www.megaupload.com/?d=MQ828HIA
ISO_042 http://www.megaupload.com/?d=6A1LVIN0
ISO_043 http://www.megaupload.com/?d=IK00BUTU

Xong 5DVD, chúc các ACE. xem vui...,http://www.youtube.com/watch?v=kKzl-e1NZ5kMaiChienThuy2007
http://vietsn.com/forum/showthread.php?t=208515

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét